Thursday, January 26, 2017

က်ဳိးပ်က္သြားေသာ ကြန္းခုိရာ - ေက်ာင္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္

အန္ဒီဘေရာင္း ေရးသားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ - အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဇာင္ဆိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းေဒသရွိ နမ္းယအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲမႈ ပ်က္ျပားသြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသား တစ္သိန္းေက်ာ္ အိမ္ပစ္ရာပစ္ထြက္ေပးခဲ့ၾကရကာ ယင္းတုိ႔ထဲက တစ္ဝက္မွာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲေနၿပီး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။


ေက်ာင္းတုိက္ခုိက္ခံရခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဇာင္ဆိုင္းနဲ႔ ဆရာမ မျမတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္

Building the relations with parliamentarians for children in Kachin: Champions for children’s rights

For the first time ever, UNICEF Myanmar organised a three day workshop with Kachin state Parliament, aiming at strengthening the relationship with the parliamentarians and to advocate for children’s rights. The first part of the workshop focussed on the UN Convention on the Rights of the Child (CRC), specific child rights concerns in Kachin and Parliament’s role as champions for children’s rights. UNICEF’s Child Protection Team then zoomed in on one key concern for children in Kachin - Mine Action Awareness.ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း - ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအတြက္ ရပ္တည္ကာကြယ္သူမ်ား

ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာက ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၃ ရက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအတြက္ ေျပာၾကားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမပိုင္းတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ (CRC)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဓိက စိုးရိမ္စရာမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးအတြက္ ရည္တည္ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑တုိ႔ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယူနီဆက္ဖ္၏ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိက စိုးရိမ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ မိုင္းအႏၱရာယ္သတိျပဳမႈေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိခဲ့သည္။Broken sanctuary: attacks on schools are assaults of children’s rights

By Andy Brown, Regional Communication Specialist for UNICEF East Asia and Pacific

Kachin State, Myanmar - Zau Seng, 11, is a student at Nam Ya Middle School, in Moe Nyin District, Kachin State, Myanmar. Kachin has been affected by conflict since 2011, following the collapse of a 17-year ceasefire. The recent violence has resulted in thousands of deaths and the displacement of around 100,000 civilians, half of them children. Despite ongoing peace talks, a final deal has proved elusive and the fighting continues.

Zau Seng, 11, and teacher Mya, both of whom were injured in an attack on their school
© UNICEF Myanmar/2016/Khine Zar Mon

အပစ္အခတ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရး

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီမႈ က်ဳိးပ်က္သြားကတည္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးငယ္အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေရးမွာ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။  လတ္တေလာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ဖက္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးမွာ အလိုအပ္ဆံုးအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

မာရီယာနာပါလာဗရာ ေရးသားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ - အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခြမ္ႏြမ္အတြက္ ဘဝက အျမဲလြယ္ကူခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၎မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းရွိ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည္။ ၎၏မိခင္မွာ ၎အသက္ ၇ႏွစ္အရြယ္တြင္  ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မွ အနားယူထားေသာ ၎၏ဖခင္မွာ ေနာက္ ၄ႏွစ္အၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎မွာ အႀကီးဆံုးအစ္ကို၏ ေနအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (ECD) လုပ္အားေပးဆရာမ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခြမ္ႏြမ္
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္

Meeting children’s rights to education across the fire lines

Since the collapse of the ceasefire in mid-2011 in Kachin and northern Shan, ensuring access to quality basic education services for all children affected by conflict has remained a big challenge. With the current escalation of violence, education remains one of the most critical needs for conflict-affected children who live on both sides of the frontline in Myanmar.  

By Mariana Palavra, Communication Specialist

Kachin State - Life wasn’t always easy for 32 year-old Hkawng Nyoi, who lives in Chipwe Township, in an area controlled by the Kachin Independence Organisation. Her mother died from malaria when she was 7 years old and her father, who was retired from the army, passed away some four years later. Then, she moved to her eldest brother’s house. 

32 year-old Hkawng Nyoi is a ECD volunteer teacher
©UNICEF Myanmar/2016/Khine Zar Mon

အိမ္မက္မ်ား၏ေျမ - ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

အန္ဒီဘေရာင္း ေရးသားသည္

အသက္ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ ေဘာမ္ေမ်ာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနား အနီးရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာ စခန္းတစ္ခုတြင္ မိသားစုနဲ႔အတူ ေနထိုင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ က်ဳိးပ်က္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရကာ တစ္သိန္းခန္႔ အိမ္ပစ္ရာပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ေသးဘဲ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနသည္။

အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဘာမ္ေမ်ာ္ကို မိသားစုနဲ႔အတူ ျမစ္ႀကီးနားအနီးရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ရာ ဒုကၡသည္စခန္းတင္ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ 
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္

Field of dreams: children in a Kachin camp hope for peace

By Andy Brown

Baum Myaw, 12, lives with her family at a camp for displaced people near Myitkyina, capital of Kachin State, Myanmar. Kachin has been affected by conflict since 2011, following the collapse of a 17-year ceasefire. The recent violence has resulted in thousands of deaths and the displacement of around 100,000 civilians, including children. Despite ongoing peace talks, a final deal has proved elusive and the fighting continues.

Baum Myaw, 12, with her family at a camp for displaced people near Myitkyina
© UNICEF Myanmar/2016/Khine Zar Mon

စစ္တပ္ထဲတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကို ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဘဝသစ္

မာရီယာနာပါလာဗရာ ေရးသားသည္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ - ဇြဲခ်စ္ (အမည္လႊဲ) မွာ သတၱမတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့သည္။ အဲဒီအခ်ိိန္တြင္ ၎ထက္အသက္ႀကီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တြဲခဲ့သည္။ ၎တို႔ အားလံုးမွာ စစ္တပ္ထဲသို႔ ဝင္လိုၾကၿပီး ဇြဲခ်စ္ကိုလည္း အတူဝင္ရန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။ ဇြဲခ်စ္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ တပ္ထဲ ဝင္ခဲ့သည္။ “စစ္တပ္ထဲ ဝင္မယ္လို႔ တစ္ခါမွ အိပ္မက္မမက္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္လည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဘာလုပ္ရမယ္မွန္း မသိလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ လုပ္တဲ့အတုိင္း လိုက္လုပ္လိုက္တာပါ” ဟု ၎က ျပန္ေျပာျပသည္။ 

ကေလးတပ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ ေၾကျငာဘုတ္ကို ဇြဲခ်စ္ႏွင့္ ၎၏မိခင္က ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ဇြဲခ်စ္က ဖုန္းနံပါတ္အား လက္ညႇဳိးထိုးျပေနစဥ္။ 
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခိုင္ဇာမြန္

A new life after spending teen years in the army

By Mariana Palavra 

Myitkyina, Kachin State, November 2016 - Zwe Chit (fake name) left school when he was in grade eight. He started hanging out with four older friends. They all wanted to join the army and pushed him to do the same. He was 16 years old when he was recruited. “I never dreamed about being in the army. I didn’t have that ambition. I just followed my friends as I didn’t know what else to do with my life”, he recalls.  

Zwe Chit and his mother look at the child recruitment prevention billboard and point at the hotline number
©UNICEF Myanmar/2016/Khine Zar Mon