Tuesday, December 5, 2017

ကရင္ျပည္နယ္ စာသင္ေက်ာင္းရိွ ကေလးမ်ား ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားအား ခြဲျခားသိရိွျခင္း၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းပို႔ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား သင္ယူ

Macarena Aguilar ေရးသားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေဒသတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ အေျခအေနမွန္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရိွၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးမွဳမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွပါသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစ၍ ယူနီဆက္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္မ်ား အေၾကာင္းကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား အသိပညာေပး တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေရးပါသည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အသက္ ၈ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္အၾကား အသက္အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အရြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအရြယ္ရိွ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး မိုင္းအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားအား ပံုေဖၚဖန္တီးထားပါသည္။

“ဒီအသက္အရြယ္မွာရွိွတဲ႔ အုပ္စုက အမ်ားအားျဖင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္တဲ့ အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္”ဟု ယူနီဆက္မွ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး အရာရိွ Danee Luhar ကေျပာသည္။ “သူတို႔ေတြက စူးစမ္းခ်င္တယ္၊ ပုန္းေအာင္းေဆာ႔ကစားၾကတယ္၊ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အဲဒီအသက္အရြယ္ရိွတဲ႔ ကေလးေတြဟာ မိသားစုအတြက္ ေရရွာ၊ ထင္းရွာ တာဝန္ယူၾကရတဲ့အတြက္ လူသြားလမ္းမဟုတ္တဲ့ ေနရာေတြဆီကို လွည့္လည္သြားေရာက္ရွာေဖြၾကရတယ္”

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းတြင္ DanChurchAid အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Norwegian Church Aid အဖြဲ႔ ၊ လူမူဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ ကေလးသူငယ္မ်ားဆီသို႔ အသိပညာေပးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေရာက္ရိွခဲ႔ပါသည္။

©UNICEF Myanmar/2017/Khine Zar Mon

Monday, December 4, 2017

Kayin school children learn to identify, avoid and report landmines

By Macarena Aguilar

Decades of armed conflict in Myanmar’s Southeast have left farming land and forests contaminated with landmines and Explosive Remnants of War (ERW), which pose a major risk to children and their communities. This is particularly true in Kayin State, where all seven townships are plagued with explosive devices and accidents are still frequent.

Raising awareness among children in their schools about the many dangers of mines has become a flagship strategy for UNICEF and its partners since 2016. Children aged 8 to 14 are those most at risk and mine risk education (MRE) sessions have been designed with them in mind. 

“This age group is especially vulnerable,” explains UNICEF’s Child Protection Officer Danee Luhar. “They are eager to explore and play in hideouts and will take more risks to do so. But also children this age are often in charge of fetching firewood or water for their families so will wander from the beaten paths.”

During 2017, only in Kayin state, together with DanChurchAid – Norwegian Church Aid and in collaboration with the Departments of Social Welfare and of Education, over 6000 school children have been reached.

©UNICEF Myanmar/2017/Khine Zar Mon

Thursday, November 30, 2017

ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး- အလုပ္လုပ္ေနေသာကေလးမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ “ဒုတိယအခြင့္အလမ္း”

By Macarena Aguilar

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း ၂၀% သည္ ေက်ာင္းဆက္လက္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရိွေနသည္။

ထိုကေလးအမ်ားစုသည္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကေတာ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ သူတို႔မိသားစု ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေဘးအႏၲရာယ္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရိွၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အၾကားရိွ ကေလးသူငယ္ ၁.၂ သန္းက အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနရပါသည္။

အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ အာကာစိုးတစ္ေယာက္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

©UNICEF Myanmar/2017/Khine Zar Mon

Tuesday, November 7, 2017

Non-Formal Education: the only ‘second chance’ for many working children

By Macarena Aguilar

Myanmar’s 2014 census found that 20 percent of the country’s school age children are out of school, with Kayin and other conflict affected States topping the list. 

Many of these children choose to work. Others are driven by poverty to help their families make ends meet. Too many end up in hazardous work settings. Today, child labour is widespread across Myanmar with some 1.2 million children aged 5-17 currently working.

Thirteen year old Arkar Soe is one them. 

©UNICEF Myanmar/2017/Khine Zar Mon

Wednesday, July 12, 2017

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရြ႕ေျပာင္းလာသည့္မိသားစုမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ စာသင္ေက်ာင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ မွာေတာ႔ မန္ေဒးပါ ရြာေလးဆီသို႔ဆိုက္ေရာက္လာခဲ႔ပါသည္။ အဲဒီေန႔ကိုေတာ႔ ရြာရိွစာသင္ေက်ာင္းေလးရဲ႕ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးလာႏူးတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ႔မွ ေမ႔ႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။

©UNICEF/UN061796/Brown
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာစ၍ မေသာင္းမီမီႏွင့္ ၄င္း၏ ေမာင္ေလးကေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရပ္စြန္ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ ႔အနီးရွိ လီဆူးစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။


သူတို႔မိသားစုသည္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ျပီး မၾကာခဏ ခရီးထြက္ေလ႔ရိွပါသည္။ သူမတို႔မိသားစုမွာ အသီးအရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ၀က္ေမြးျခင္းျဖင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ လံုးပမ္းၾကရသည္။

Monday, July 10, 2017

School provides displaced families with sense of hope

Bhamo, Kachin State

28 October 2013 was the day Kachin State’s long-running conflict finally reached the village of Mong Dein Pa. It was also a day the head teacher at the local school, Mr La Nu, 54, would never forget.


©UNICEF/UN061796/Brown
Since fleeing conflict in their region of Kachin Sate two years ago, Taung Mi Mi and her brother live in Lisu Camp for internally displaceed persons near the town of Bhamo.

Their family is a day labourer who travels frequently; the family work a small plot of rented land outside the camp to grow vegetables and raise pigs to supplement their meagre income.

မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ ပဋိပကၡ သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ကို ပ်က္ဆီးေစျခင္း

အန္ကာေလာရြာ၊ ကရင္ျပည္နယ္

ကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္ သူ႔လက္ထဲမွာရိွတဲ႔ သတၱဳ ပစၥည္းေလးကို ၾကည့္ရင္း ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနပါသည္။ အဲဒီ ပစၥည္းေလးကေတာ႔ ကစားစရာမဟုတ္ပါ သို႔ေသာ္ သူနဲ႔အတူ ေဆာ႔ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက အဲဒီ ပစၥည္းေလးကို မီတာအနည္းငယ္ကြာေဝးတဲ႔ ဝါးရံုေတာထဲသို႔ ပစ္လုိက္ဖို႔ သူ႔ကို ေအာ္ေျပာခဲ႔ပါသည္။

©UNICEF/UN061806/Brown
လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ကရင္ျပည္နယ္၊ အန္းကေလာရြာတြင္ အသက္ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ မင္းသီယာသည္  ေစာဘဆန္းအပါအ၀င္ အျခားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ျဖင့္  ကစားေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈမွရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။ အျခားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္မွာ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။