Thursday, June 1, 2017

ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား

By Simon Ingram - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေသဆံုးရျခင္း ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ၿခင္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ ၉ ခုတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္၊ လြန္ခဲ႔ေသာကာလျဖစ္ခဲ႔သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ စစ္လက္နက္အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရိွပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္မို္င္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးသည့္ႏွဳန္းအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိုင္းအႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔၏ စာရင္းမ်ားအရ မိုင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသဆံုးမဳွသည္ သံုးရက္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပြားေနျပီး သံုးေယာက္တြင္တစ္ေယာက္ သည္ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

Hidden dangers

By Simon Ingram - May 2017

In Myanmar, landmines and unexploded ordnance present a daily risk of injury or death for children

Nine of Myanmar’s 14 States and Regions are contaminated with landmines and explosive remnants of war both from ongoing and past conflicts. The country has some of the highest mine accident rates in the world. On average, every three days a person is a victim of landmines, according to Myanmar’s Mine Risk Working Group. One out of every three victims is a child.

ခ်န္လွပ္ခံဘဝမ်ား

By Simon Ingram - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးဆက္မ်ား ဆက္လက္ရိုက္ခတ္လွ်က္ရိွေနပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ကေလးမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကပ္ဆိုးမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခု အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနရပါသည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၌ ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူ ၁၂၀၀၀၀ ရိွျပီး အထူးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဒုကၡသည္စခန္း သို႔မဟုတ္ ယာယီစခန္းေပါင္း ၄၀ တြင္  ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။  

Lives on Hold

By Simon Ingram - May 2017

Ongoing violence in Myanmar continues to impact children and their communities

Children in Myanmar, especially those in remote border areas, continue to suffer the consequences of protracted crises, inter-communal conflict and discrimination. In Rakhine State, inter-communal violence that erupted in 2012 continues to plague 120,000 internally displaced people (IDP), primarily women and children, spread across 40 camps or informal sites, and host communities.

Wednesday, March 15, 2017

Myanmar launches its first WASH strategy and Investment Plan

Yangon, March 2017 - For the first time ever, Myanmar has a national strategy for rural water, sanitation and hygiene (WASH) and a corresponding investment plan. The strategy and investment plan were launched jointly by the Ministers of Agriculture, Livestock and Irrigation, Health and Sports, and Education.  An historical achievement, considering that the last sector analysis was conducted in 1993. 

©UNICEF Myanmar/2012/Myo Thame

Leaving no child behind in Myanmar's challenging transition

Myanmar, March 2017- Karin Hulshof visited Myanmar for the first time in her capacity of Regional Director for East Asia and the Pacific Region (EAPR). A very symbolic moment as UNICEF is well advanced in developing its first country programme of cooperation (2018-2022) with the new democratically elected Government of Myanmar. 

©UNICEF Myanmar/2017/Khine Zar Mon

Thursday, January 26, 2017

က်ဳိးပ်က္သြားေသာ ကြန္းခုိရာ - ေက်ာင္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္

အန္ဒီဘေရာင္း ေရးသားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ - အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဇာင္ဆိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းေဒသရွိ နမ္းယအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲမႈ ပ်က္ျပားသြားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံသား တစ္သိန္းေက်ာ္ အိမ္ပစ္ရာပစ္ထြက္ေပးခဲ့ၾကရကာ ယင္းတုိ႔ထဲက တစ္ဝက္မွာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲေနၿပီး တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။


ေက်ာင္းတုိက္ခုိက္ခံရခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေဇာင္ဆိုင္းနဲ႔ ဆရာမ မျမတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ 
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္