Thursday, January 26, 2017

အပစ္အခတ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရး

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီမႈ က်ဳိးပ်က္သြားကတည္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးငယ္အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေရးမွာ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။  လတ္တေလာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ဖက္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးမွာ အလိုအပ္ဆံုးအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

မာရီယာနာပါလာဗရာ ေရးသားသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ - အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခြမ္ႏြမ္အတြက္ ဘဝက အျမဲလြယ္ကူခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၎မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းရွိ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သည္။ ၎၏မိခင္မွာ ၎အသက္ ၇ႏွစ္အရြယ္တြင္  ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မွ အနားယူထားေသာ ၎၏ဖခင္မွာ ေနာက္ ၄ႏွစ္အၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎မွာ အႀကီးဆံုးအစ္ကို၏ ေနအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (ECD) လုပ္အားေပးဆရာမ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခြမ္ႏြမ္
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္

“အရမ္းငယ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘမဲ့ျဖစ္လာကတည္းက ကေလးတုိင္းကို ဘဝအခြင့္အေရး ရေစခ်င္တယ္” ဟု ေဒၚခြမ္ႏြမ္က ေျပာသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ထင္သည္… “ကၽြန္မ အသက္ ၁၅ႏွစ္အရြယ္မွာ ဆရာမလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္”။

ဒႆမတန္းတြင္ သင္ၾကားေနစဥ္ အစ္ကိုျဖစ္သူက က်ဴရွင္စရိတ္ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရ ေသာ္လည္း ခြမ္ႏြမ္မွာ ၎၏အိပ္မက္ကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့ ေပ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ(ECD) လုပ္အားေပး ဆရာမ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယင္းမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္မအိပ္မက္ရဲ႕ အစေပါ့” ဟု ၎က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာမ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ၎မွာ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ သည္။ ကေလးမိဘမ်ားက ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အသိရွိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ၎အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာတြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ လူမ်ဳိးကြဲျပားျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမရွိေသာ ဧရိယာမ်ား (NGCA) တြင္ ဆရာသင္တန္းမ်ား မရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏သားသမီးမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္အတြက္ စာသင္ၾကားျခင္းကို ေခတၱရပ္နားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ မိဘအသိပညာေပးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈ မရပ္တန္႔ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရစစ္သားမ်ားၾကားတြင္ တုိက္ပြဲစတင္ခဲ့သည့္အတြက္ ECD သင္ၾကားေရးသို႔ ျပန္သြားလိုသည့္ ၎၏ဆႏၵမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လု ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ၎ႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ECD စင္တာကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္ စင္တာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚခြမ္ႏြမ္က ျပန္လည္စာသင္ၾကားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 “၂၀၁၁ ခုႏွစ္လယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးသေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပားကတည္းက ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးေတြ အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈရရွိဖို႔က စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ရွိေနတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ပညာသင္ဖုိ႔လိုအပ္ေနတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေန ကေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး ရွိႏွင့္ေနတဲ့ ပညာေရးအေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ အမႈထမ္းေတြအေပၚ ဖိအားေတြက်လာတယ္” ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕အစည္း (KEC) ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ ခလီက ေျပာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာ (GCA) ႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ဧရိယာ (NGCA) ႏွစ္ခုစလံုးအတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အနည္းငယ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ “ဒါ့အျပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာမရွိတဲ့ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ဧရိယာေတြမွာ ကေလးေတြက အေျခခံပညာေရးရရွိမႈ နည္းနည္းနဲ႔ ေနထုိင္ေနရတုန္းပဲ။ အဲဒီထဲမွာမွ အဆိုးဆံုးက လုပ္အားေပးဆရာေတြ  လႊဲေျပာင္းမႈက အရမ္းျမင့္တယ္။ အမ်ားစုက ကေလးေတြသင္ယူရလြယ္ကူမယ့္ သင္ၾကားမႈလုပ္ဖို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ဗဟုသုတ နည္းေနတုန္းပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ပဋိပကၡနဲ႔ အိမ္ပစ္ရာပစ္ထြက္ေျပးရမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကေန ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေတြ လို္အပ္တယ္။”

ယင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ GCA ႏွင့္ NGCA ႏွစ္ခုစလံုး၊ အထူးသျဖင့္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားရွိ ကေလး ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ KBC က အေျခခံပညာေရးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ သင္ၾကားေရး ေနရာမ်ားတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရး၊ ဆရာမ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ဆရာ ၃၆၅ ဦးခန္႔အတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ စခန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။


ေဒၚခြမ္ႏြမ္မွာ တစ္ခါတရံတြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာမ်ားအတြင္းမွ ECD စင္တာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည္။ 
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခုိင္ဇာမြန္
ေဒၚခြမ္ႏြမ္မွာ KBCႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံံ့မႈ (အထူးသျဖင့္ ဆရာသင္တန္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳေထာက္ပံ့မႈ) ရရွိေသာ NGCA မွ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည္။

“ပညာေရး၊ ေက်ာင္းနဲ႔ စာသင္ခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘဝကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေတြ ပါဝင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးသင္ၾကားမႈ နည္းပညာဆုိင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကေန တစ္ဆင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြးမီပညာေရးျဖစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတယ္” ဟု KBC မွ ခလီက ေျပာသည္။

ယင္းစြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈမွာ အဓိကက်သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ဧရိယာမ်ား အတြင္းရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ “အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေတြက NGC ဧရိယာေတြမွာ အားနည္းတယ္။ ကေလးေတြက ပညာေရးလစ္ဟင္းေနၾကတယ္။ အဲဒါဟာ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘဝအခြင့္အေရးေတြကို ထိခိုက္ၿပီး ယင္းဧရိယာအတြင္းက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ထိခိုက္လာလိမ့္ မယ္” ဟု ယူနီဆက္ဖ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲလ္က ေျပာသည္။ “ကေလးအားလံုးအတြက္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈရရွိေစဖုိ႔ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ယူနီဆက္ဖ္က ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ အမ်ားဆႏၵ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္။”

ေဒၚခြမ္ႏြမ္မွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ECD စင္တာမ်ားကို တစ္ခါတရံသြားေရာက္လည္ပတ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားမႈ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ “ကၽြန္မရဲဲ႕စင္တာမွာ ကေလးေတြအတြက္ ကစားကြင္းမရွိဘူး။ အဲဒါဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ေနရာပါ”။ သို႔ေသာ္ ၎ တကယ္လိုခ်င္သည္မွာ ဆန္းျပားေသာ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ေပ။ “ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္။ ပညာလည္း သင္ယူခြင့္မရၾကဘူး။ ပဋိပကၡၿပီးဆံုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ကသာ ကၽြန္မရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ဆႏၵပါ” ဟု ၎က ေလးေလးနက္နက္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနသည့္ျပႆနာႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္မွာ ရင္ဆိုင္ရ သည္။ လက္တေလာအခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အနည္းပါးဆံုးျဖစ္သည္။ “ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကေလးေတြအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာကူညီမႈမွာ ကြာဟာခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္” ဟု ယူနီဆက္ဖ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲလ္က ေျပာသည္။ “ပဋိပကၡ မျဖစ္ခင္၊ ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္းနဲ႔ ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဧရိယာအတြင္း ကေလးေတြအတြက္ အရည္အေသြးမီအေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပံ့ပိုးေပးဖုိ႔ အဖြဲ႕အားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ႏႈိးေဆာ္ေနပါတယ္”။


ၿပီးပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment