Thursday, January 26, 2017

စစ္တပ္ထဲတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကို ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဘဝသစ္

မာရီယာနာပါလာဗရာ ေရးသားသည္

ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ - ဇြဲခ်စ္ (အမည္လႊဲ) မွာ သတၱမတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့သည္။ အဲဒီအခ်ိိန္တြင္ ၎ထက္အသက္ႀကီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တြဲခဲ့သည္။ ၎တို႔ အားလံုးမွာ စစ္တပ္ထဲသို႔ ဝင္လိုၾကၿပီး ဇြဲခ်စ္ကိုလည္း အတူဝင္ရန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။ ဇြဲခ်စ္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ တပ္ထဲ ဝင္ခဲ့သည္။ “စစ္တပ္ထဲ ဝင္မယ္လို႔ တစ္ခါမွ အိပ္မက္မမက္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္လည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဘာလုပ္ရမယ္မွန္း မသိလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ လုပ္တဲ့အတုိင္း လိုက္လုပ္လိုက္တာပါ” ဟု ၎က ျပန္ေျပာျပသည္။ 

ကေလးတပ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ ေၾကျငာဘုတ္ကို ဇြဲခ်စ္ႏွင့္ ၎၏မိခင္က ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ဇြဲခ်စ္က ဖုန္းနံပါတ္အား လက္ညႇဳိးထိုးျပေနစဥ္။ 
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခိုင္ဇာမြန္
ဇြဲခ်စ္မွာ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ၄ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္။ “စဝင္တဲ့ေန႔ကစလို႔ သက္ေသာင့္သက္သာမရွိသလို ခက္ခဲခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေၾကာင့္ပဲ။ အရမ္းတင္းက်ပ္တယ္။” ကိုယ္ခံပညာႏွင့္ ခုခံကာကြယ္မႈနည္းလမ္း ေလ့က်င့္မႈတြင္ လက္ေဝွ႕ေလ့့က်င့္ရင္း လြတ္ေျမာက္လမ္းတစ္ခု ခ်က္ခ်င္း ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ လက္ေဝွ႔ထိုးျခင္းကေန မထြက္ေတာ့ေပ။ “တပ္ထဲမွာ ေနရတဲ့အခ်ိန္အတြင္း အားကစားမွာပဲ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့တယ္။” ၎မွာ ေရွ႕တန္းမထြက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကံေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ သူငယ္ခ်င္း ၄ဦးထဲမွ တစ္ဦးမွာ ေရွ႕တန္းထြက္ၿပီးေနာက္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲ၍ ေျခတစ္ဖက္ ဆံုး႐ံႈံးခဲ့ရသည္။

ဇြဲခ်စ္မွာ လြတ္လပ္စြာေနလို စိတ္ အရမ္းကို ျပင္းျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ထဲက ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားကို တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းကာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ထဲတြင္ ထားရွိျခင္းကို တုိင္ၾကားရန္ ဖုန္းလိုင္း တစ္ခုကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ၎အား ေျပာျပခဲ့သည္။ ယင္း ဖုန္းနံပါတ္ကိုေခၚၿပီး လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၅ က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ၾကား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ထဲမွ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ ၈၀၀ ဦးကို ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္ရာ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ဇြဲခ်စ္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္လာေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ လူမႈစီးပြား ေရရွည္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၆ ခုႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ “ကၽြမ္းက်င္လူမႈဝန္ထမ္းေတြကို လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းဆီအတြက္ တာဝန္ခ်ထားတယ္။ သူတုိ႔က မိဘေတြ၊ ရပ္ရြာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အရပ္သားစာရြက္စာတမ္းေတြ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပံ့ပိုးေပးျခင္းအပါအဝင္ အရပ္သားဘဝေျပာင္းလဲမႈကိုလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္” ဟု ယူနီဆက္ဖ္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနာမွ ကၽြမ္းက်င္သူ Emmanuelle Compingt  က ရွင္းျပသည္။ “စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေတြ၊ မိဘေတြနဲ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေစ့စပ္ေပးျခင္းနဲ႔ ဘဝစီမံကိန္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈဟာလည္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ပထမအဆင့္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ေထာက္ပံ့မႈကို ပံုစံအမ်ဳဳိးမ်ိဳးႏွင့္ ရရွိႏုိင္သည္။ အမည္အားျဖင့္ ပညာေရး၊ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ ရရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ေမြးျမဴေရး၊ ကုန္စံုဆုိင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တကၠစီ၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆုိင္၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ) တုိ႔ ရွိသည္။

ယူနီဆက္ဖ္က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရတနာ့ေမတၱာအဖြဲ႕အစည္း (RMO) မွ လူမႈဝန္္ထမ္း မေခ်ာစုမွာ ဇြဲခ်စ္ကို ကူညီေပးရသူ ျဖစ္သည္။ “သူ႔ဆီကို တစ္လကို အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ေတာ့ သြားတယ္။ ကၽြန္မက႑က သူ႔အေေၾကာင္း ပိုသိေအာင္၊ သူ႔ရဲ႕ရပ္ရြာက သူ႔ကိုဘယ္လို လက္ခံတယ္၊ သူဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိိတာ နားလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ကၽြန္မတုိ႔ေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕အိပ္မက္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြႏဲ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတယ္။ တပ္ထဲဝင္ၿပီးျပန္ထြက္လာတဲ့ ကေလးတြရဲ႕ဘဝေတြကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ကၽြန္မ အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါတယ္”လို႔ မေခ်ာစုက ေျပာသည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လူတစ္ဦးကို အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္သည္။

သို႔ေသာ္ မူလဘဝတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းမွာ ဇြဲခ်စ္အတြက္ အျမဲလြယ္ကူေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ “စစ္မႈထမ္းေတြနဲ႔ ခဏတျဖဳတ္ တေလးတစားနဲ႔ တုိတုိတုတ္တုတ္ စကားေျပာတာမ်ဳိးပဲ ရွိခဲ့တာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ စကားေျပာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သိပ္မရွိဘူး။” သို႔ေသာ္ အျပင္ဘဝမွာမူ တပ္ႏွင့္မတူဘဲ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံရသည္။


နည္းျပႏွင့္ လက္ေဝွ႕ေလ့က်င့္ေနေသာ ဇြဲခ်စ္။ 
ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ခိုင္ဇာမြန္
အသက္ ၂၁ႏွစ္ အရြယ္ ဇြဲခ်စ္ မေျပာခ်င္ ေသာ္လည္း ၎၏ ဖခင္မွာ စစ္တပ္မွ အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္ကာ ၎တို႔မိသားစုမွာ စစ္တပ္ထဲတြင္ ေနထုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္း အမ်ားစုမွာ ၎ တပ္ထဲမွ ထြက္လာျခင္းကို အထင္အျမင္ေသးသျဖင့္ ၎၏ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈမွာ ႀကီးမားေသာ စြန္႔စားခန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ “သူတုိ႔က သူ႔ကို တပ္ေျပးလို႔ ေခၚၾကၿပီး စစ္တပ္ဝင္းထဲမွာ ေကာင္းေကာင္း လက္မခံၾကဘူး” ဟု ၎အားကူညီရသည့္ လူမႈဝန္ထမ္း (မေခ်ာစု) က ရွင္းျပသည္။

အမွန္တကယ္မူ ယူနီဆက္ဖ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ထဲ ဝင္ခဲ့ဖူူးေသာ ကေလးမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈ ကို ကာကြယ္ေပးလိုၿပီး ယင္းကူညီမႈက ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရေစလိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ဇြဲခ်စ္မွာ ကားေမာင္း သင္ၾကားၿပီးျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္တြင္ ယာဥ္ေမာင္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အိပ္မက္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ “အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အားကစားကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္မွာ ကုန္စံုဆုိင္ ဖြင့္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္” ဟု ၎က ဖြင့္ဟသည္။ လက္ေဝွ႕ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၎မွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေလွ်ာက္သြားျဖစ္သည္။ ၎မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေကာင္းဆံုး လက္ေဝွ႕ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Light Flyweight (၄၉ ကီလိုဂရမ္) ခ်န္ပီယံျဖစ္သည္။

ဇြဲခ်စ္၏ မိခင္မွာ ဇြဲခ်စ္အား နံပါတ္တစ္ အားေပးသူျဖစ္သည္။ “သူ စစ္တပ္က ထြက္လာကတည္းက သူ႔ေဘးနားမွာ ကၽြန္မ အျမဲရွိတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ကၽြန္မ အားေပးတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ သားသံုးေယာက္ မိခင္ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္တပ္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ယံုၾကည္သည္။ “ကေလးေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ဘဝကို အာ႐ံုစိုက္သင့္တယ္။ စာသင္ၾကားရင္းနဲ႔ေပါ့။” ၎၏ တတိယ(အငယ္ဆံုး)သားမွာ ယင္းအခ်က္ကို သေဘာတူၿပီး ကေလးအားလံုး အတြက္ စကားတစ္ခြန္း ပါးလိုက္သည္။ “ဘဝကို ေက်ာင္းနဲ႔ အားကစားမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားသင့္တယ္။ စစ္သားဘဝဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္း မဟုတ္ဘူး။”

ယူနီဆက္ဖ္၏ ပူးတြဲႀကီးမွဴးမႈျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး အထူး တာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လ်က္ ရွိသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးအားလံုးကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ယင္းအုပ္စုေတြနဲ႔ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ထားရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢနဲ႔ တုိင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြၾကားမွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔ကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ယူနီဆက္ဖ္က ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကို တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အသံုးျပဳမႈကေန ကာကြယ္ျခင္းဟာ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္တယ္။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ အျပည့္အဝရရွိတဲ့အထိ အခ်ိန္ေရႊ႕မေနႏုိင္ပါဘူး” ဟု ယူနီဆက္ဖ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Bertrand Bainvel က ေျပာသည္။

ၿပီးပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment