Thursday, June 1, 2017

ခ်န္လွပ္ခံဘဝမ်ား

By Simon Ingram - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးဆက္မ်ား ဆက္လက္ရိုက္ခတ္လွ်က္ရိွေနပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ကေလးမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ကပ္ဆိုးမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခု အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနရပါသည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၌ ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူ ၁၂၀၀၀၀ ရိွျပီး အထူးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဒုကၡသည္စခန္း သို႔မဟုတ္ ယာယီစခန္းေပါင္း ၄၀ တြင္  ေနထိုင္ေနၾကပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳအျမင့္ဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရိွ စင္တက္ေမာ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည္။ ယင္းစခန္းရိွ ကေလးငယ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းနီးပါး သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ်ား မလံုေလာက္မွဳ ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမရိွေပ။

© UNICEF/UN061821/Brown
Cေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစခန္း ျခံစည္းရိုးအျပင္သို႔ ထြက္ခြာခြင့္မျပဳႏိုင္ရန္ လံုျခံဳေရးတပ္သားမ်ားေစာင္႔ၾကပ္ထားသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း သူတို႔ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ တားျမစ္ခံထားရပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားျမွင့္တက္ေစသည္။

© UNICEF/UN061848/Brown

အသက္ (၁၁) အရြယ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးေလး မတာယုသည္ ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းအနီးရိွ ေစ်းတစ္ခုတြင္ သူ႔မ၏ အေဒၚျဖစ္သူအား ငါး ေရာင္းရာတြင္ ကူညီေပးေနပါသည္။ သူမ၏အေဒၚမွ ေကၽြးေမြးေစာင္႔ေရွာက္ထားေသာ္လည္း သူမ ကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္ပါ။ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မွ စျပီး သူမေနထိုင္ရာအနီးရိွ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးစာသင္ေက်ာင္းသို႔ စာသင္အရြယ္ေနာက္က်မွ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ 

© UNICEF/UN061839/Brown

“ကၽြန္မေက်ာင္းမတက္ရတဲ႔အခ်ိန္ေတြကို ေမ႔လို႔မရပါဘူး” ဟု မတာယု (လက္ယာဘက္ ဒုတိယေျမာက္) မွ ေျပာပါတယ္။ သူမသည္လည္း ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းရိွ ကေလးမ်ား ႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္သင္ၾကားလွ်က္ရိွပါသည္။ ပညာေရး ကြာဟခ်က္မ်ား သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးအတြက္ သက္ေရာက္မွဳ ကို ျဖစ္ေစျပီး တိုးတက္မွဳ ကို တြန္႔ဆုတ္ေစပါသည္။

© UNICEF/UN061854/Brown

ယူနီဆက္၏ ဒုတိယအမွဴေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး Justin Forsyth (လက္ဝဲဘက္) သည္ ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းရိွ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔ပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအသီးအပြင္႔မ်ားကို  ျမိဳ႕ျပေနရာမ်ားရိွ ကေလးမ်ားသာမက ေနရာတိုင္းရိွ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ စိန္ေခၚမွဳမ်ားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု Forsyth  ေျပာသည္ 

© UNICEF/UN061844/Brown

“သခ် ၤာဘာသာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္အႏွစ္သက္ဆံုးပါ” ဟု စင္တက္ေမာ္ ဒုကၡသည္စခန္းရိွ အသက္ (၁၀) ႏွစ္ အရြယ္ ရိွျပီး ေက်ာင္းစာေတြကို ေလ႔လာေနသည့္ ေမာင္မ်ိဳးသိန္းက ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ၾကီးလာရင္ ဆရာဝန္ၾကီးလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ အျခားသူေတြကိုကူညီႏိုင္မယ္” ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာတစ္ခုက လာမည့္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းပညာေရးျပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလယ္တန္းပညာေရးဆက္လက္တက္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမရိွျခင္းဘဲျဖစ္ပါသည္။ 

© UNICEF/UN061831/Brown

ေမာင္မ်ိဳးသိန္း (လက္ဝဲဖက္) ၏ မိဘမ်ားသည္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ မိသားစုႏွင့္အတူ စင္တက္ေမာ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရိွ ပါသည္။  ေမာင္မ်ိဳးသိန္း အသက္ (၆) ႏွစ္အရြယ္မွာ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကျပီး ယခုအခါ သူ၏ အသက္ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္သို႔တိုင္ခဲ႔ျပီး ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနသားက် လွ်က္ရိွေနပါသည္။ သူ၏ပညာေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္သင္ၾကားဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပလွ်က္ရိွပါသည္။

© UNICEF/UN061822/Brown

ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ထိစပ္လွ်က္ရိွျပီး ဖုန္ထူျပီး ရြံ႔ဖြက္ေပါလွသည့္ေနရာတြင္ သစ္သားတဲတန္းလ်ားမ်ား အႏွံ႔အျပား တည္ရိွေနျပီး  ဒုကၡသည္ ၆၉၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရ လံုေလာက္စြာရရိွဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ေသာက္ေရ ႏွင့္ သံုးေရအတြက္ အနီးအနားရိွ ေက်းရြာမွ ပိုက္ျဖင့္သြယ္တန္း ရယူပါတယ္။

© UNICEF/UN061847/Brown

စင္တက္ေမာ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး ေရခပ္ေနပံု။ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ေႏြရာသီတြင္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ေန႔စဥ္ ေရ ၁၅ လီတာ သာ ရႏိုင္ပါသည္။ “မိုးေနာက္က်ရင္ျဖင့္ ေရအခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု စခန္းေရေပးေဝေရးစီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုထြန္းမင္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။

© UNICEF/UN061823/Brown
ေဘာဒူဖ ဒုကၡသည္စခန္းရိွ တန္းလ်ားမ်ားအၾကား ကေလးငယ္မ်ား လမ္းေလ်ာက္ေနပံု။ “ဒီမွာရိွတဲ႔မိသားစုေတြအေနနဲ႔အေတာ္ခက္ခဲၾကပါတယ္” ဟု ယူနီဆက္၏ ဒုတိယအမွဴေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး  Justin Forsyth ကေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ယူနီဆက္အေနနဲ႔ Save the Children အပါအဝင္ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီျပႆနာရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟုေျပာသည္။ 


© UNICEF/UN061842/Brown


No comments:

Post a Comment