Friday, October 7, 2016

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘာသာစကားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ား

ဒီေရဒရီေနာ့တန္ (ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး)မွ ေရးသားသည္


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ - ေဒၚအယ္လ္ဂ်ာေအာင္လူ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ သူငယ္တန္း ကေလးငယ္မ်ားကို စာသင္ ၾကားေပးေနသူျဖစ္သည္။ ၎၏ တစ္ေန႔တာ မွာ တပည့္ေတြ ေက်ာင္းခန္းထဲကို ဝင္မလာခင္ကတည္းက စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎၏ သင္ၾကားေရးမွတ္စုမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး တစ္ေန႔တာ သင္ၾကားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္မွတ္ကာ ဘာသာစကားမတူေသာ တပည့္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ ဘာသာစကားကို ျပန္ေလ့က်င့္ရသည္။


ေဒၚအယ္လ္ဂ်ာေအာင္လူ (ဝဲ) ကို တျခားဆရာမမ်ားႏွင့္အတူေတြ႕ရစဥ္ 
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ဒီေရဒရီေနာ႔တန္
ေဒၚလူက စာသင္ၾကားလွ်င္ ျမန္မာစကားႏွင့္ စသင္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္တြင္ တပည့္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၏မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ခ်င္းပိုစကားနဲ႔ ရွင္းျပကာ အတန္းထဲက ကေလးငယ္အားလံုး နားလည္ ေစၿပီး သင္ခန္းစာကို အတူတကြ သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။
၎မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာ ၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စာသင္ၾကားသည့္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္သာရွိေသးခ်ိန္တြင္ ယင္းရာထူးကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္အလုပ္ကို ႏွစ္ခုတြဲၿပီး တာဝန္ယူရသည္။


၎၏ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၈၅ ဦးရွိၿပီး ခ်င္းပို လူမ်ဳိးက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဆာဝါက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္တပည့္မ်ားမွာ ရွမ္း၊ လိုဝိုႏွင့္ ဟိႏၵဴတို႔ ျဖစ္သည္။ ၎က ျမန္မာစကားသာ ေျပာသူျဖစ္ေသာ္လည္း တပည့္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္ေအာင္လည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားသည္။


မိခင္ဘာသာစကားကို သံုးၿပီး သင္ၾကားလွ်င္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုၿပီး လြယ္ကူလိမ့္မည္ဆုိသည္ကို မိဘမ်ားလည္း သိေၾကာင္း ၎က ဂ႐ုျပဳမိသည္။ ၎၏   ဘာသာစကား ေလ့လာလိုက္စားျခင္းအေပၚ မိဘမ်ားက အလြန္ေထာက္ခံအားေပးသည္။


“ကေလးေတြက နားမလည္ရင္ ေက်ာင္းတက္ခ်င္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။


ကေလးငယ္မ်ားက မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ သင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ျပသေနသည့္ ပညာေရးသုေတသနကို ေဒၚလူက လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း သုေတသနအရ သင္ၾကားေသာ ဘာသာစကားကို နားလည္လွ်င္ ကေလးငယ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အတန္းငယ္မ်ားတြင္) ပိုၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။


ဒါ့အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားက မိခင္ဘာသာစကားကို အရင္ဦးဆံုးတတ္ထားလွ်င္ တျခားဘာသာစကား မ်ားကို သင္ယူရသည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူေၾကာင္းလည္း သုေတသနက ျပသေနသည္။ အာရွေဒသ (ကေမာၻဒီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အပါအဝင္)မွ ေလ့လာသိရွိမႈအရ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျခခံေသာ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ပညာေရး (MTB-MLE)က တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား ဘာသာစကား အဆီးအတား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ သင္ၾကားမႈအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။


ေဒၚအယ္လ္ဂ်ာေအာင္လူအတြက္ ပထမဆံုး သင္ခန္းစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်င္းပိုဘာသာျဖင့္ ထပ္ၿပီး ရွင္းျပေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းရွိ ဆရာအားလံုး ခ်င္းပိုစကား ေျပာတတ္ မည္မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းဘာသာစကားျဖင့္ ၎တုိ႔ မသင္ၾကားႏုိင္ေပ။  ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚအယ္လ္ဂ်ာေအာင္လူ၏ အတန္းကေန တျခားအတန္းသို႔ တက္ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ယင္းအတန္းတြင္ ခ်င္းပိုျဖင့္ ဆရာမ်ားက မသင္ၾကားသည့္အခါ “ဒီအတန္းၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းပ်က္တာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ နားမလည္ေတာ့ သူတုိ႔ မတက္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး” ဟု ေဒၚလူက ေျပာသည္။
 
ေဒၚလူ၏ ေျပာစကားအရ ဘာသာစကားမူဝါဒက အရာရာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
 

ဦးခမ္းလိန္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒
©ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ/၂၀၁၆/ဒီေရဒရီေနာ႔တန္

“ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ပညာေရးဌာနက ျပည္နယ္ဘာသာစကားမူဝါဒအေပၚ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း လိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕သိျမင္ဖုိ႔အတြက္က သင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ေတြရဲ႕ အျမင္ကလည္း အဓိကအေရးပါပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယူနီဆက္ဖ္က ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ဘာသာစကား ေဆြးေႏြးျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ေဒၚလူက ႏွစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခင္တုန္းက ၎မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူထုစည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပညာေရးၾကား ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ နားမလည္ခဲ့ေပ။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျခခံေသာ ဘာသာမ်ဳိးစံု ပညာေရး (MTB-MLE) ၏ လြန္စြာအေရးပါပုံကို ယခုေတာ့ ၎မွာ နားလည္ေပၿပီ။

“ဘာသာစကားမူဝါဒက ေက်ာင္းေတြမွာ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစမယ္ဆုိရင္ ခုိင္မာတဲ့ မူဝါဒျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စည္းလံုးမႈကိုလည္း အကူအညီေပးလိမ့္မယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ အားေကာင္းတဲ့ မူဝါဒတစ္ခု မရွိဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံအဆင့္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ မူဝါဒကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။


နယ္သာလန္အစိုးရႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးႏွင့္ မူဝါဒျဖစ္ေျမာက္ေရး ပရိုဂရမ္မွ တစ္ဆင့္ သံုးႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ယူနီဆက္ဖ္က ကခ်င္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးခမ္းလိန္လည္း ဘာသာစကားမူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး ကေလးအားလံုးအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျခခံေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ပညာေရး (MTB-MLE) အေရးပါမႈကို ယံုၾကည္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အတြက္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။


“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘာသာစကား ၁၃၅ မ်ဳိးရွိိတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ စာေပ အားလံုး လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံထားခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မလုိလားဘူး။ ဒီဘာသာစကား ျပႆနာကို လက္တြဲေျဖရွင္းဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ခံစားရလို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ပါဝင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။


တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးစံု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစသည့္ ပဋိပကၡၾကားဝင္ေေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ဘာသာစံု ပညာေရးမူဝါဒ တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ႏွင့့္ အိမ္တြင္ တျခားဘာသာစကားမ်ားေျပာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္း၌ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုစုေဆာင္းရန္အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ယူနီဆက္ဖ္က ေမတၱာရပ္ခံ ထားသည္။

No comments:

Post a Comment