Wednesday, September 30, 2015

ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္

ဓာတ္ပုံ - မ်ိဳးသိမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ အဆိုး႐ြားဆုံးေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားဆိုလၽွင္ လုံး၀ပ်က္စီးလုနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းအစရွိေသာ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရတျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေရမ်ားသည္ ေအာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္စုန္ဆင္းေနၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ျပည္သူ ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႀကီးစြာ အႏၲရာယ္ျပဳၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

ယူနီဆက္ဖ္သည္ အျခားေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းကာ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈတန္ဖိုးမ်ားကို အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည ္နလန္ထူႏိုင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္း၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္သက္သာရာရမႈအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ငါးမိုင္အကြာရွိ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ အဆိုး႐ြားဆုံးခံရေသာ ေဒသမ်ားမွ တစ္ခုတြင္ အိမ္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား ယခုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးသြားၾကသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame


ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားသည္လည္း ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခု၏ ၾကမ္းျပင္ကို ႐ႊံ႕ႏြံမ်ား တစ္ေပခြဲခန္႔အထိ ဖုံးလႊမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame
 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ငါးမိုင္အကြာရွိ က်ည္းကုန္းေက်း႐ြာမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ေဆာင္လာစဥ္။ ႐ႊံ႕ႏြံမ်ား ထူထပ္စြာ ပုံက်ေနဆဲျဖစ္၍ လမ္း အမ်ားအျပားကို သြားရန္ခက္ခဲဆဲ ျဖစ္သည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thameေလးလသမီးေလး မျပည့္စုံေအးကို ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရလႊမ္းမိုးခံရေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီတည္းခိုရာေနရာအျဖစ္ ေနရာခ်ထားေပးေသာ စန္းၿမိဳ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ သူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ တိုးခ်ဲ႕ေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မီးဖြားမည့္ မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္ေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္မ်ား စသည့္ အထူး လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာသူမ်ားကို အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိေစခဲ့သည္။ ယူနီဆက္ဖ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေစာင့္ေရွာက္ေပး ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thameေရေဘးဒဏ္ခံ မိသားစုမ်ား ကေလးၿမိဳ႕နယ္ စန္းၿမိဳ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ယာယီစခန္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾကစဥ္။ ညစ္ညမ္းသြားေသာ ေရတြင္းမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔ရွင္းေစရန္ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရသန္႔စင္မႈန္႔မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သို႔ ယူနီဆက္ဖ္သည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေပးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thameကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စန္းၿမိဳ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ယာယီစခန္းကို ထမင္းစားခ်ိန္၌ ေတြ႕ရစဥ္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thameအဆိုး႐ြားဆုံး ထိခိုက္ေသာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လတ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိေနရသည္။ ထိုသို႔ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လတ္မႈေၾကာင့္ မူလကပင္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားအဟာရခ်ိဳ႕ငဲ့ေန ေသာ သို႔မဟုတ္ အတန္အသင့္အဟာရခ်ိဳ႕ငဲ့ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။ လယ္ေျမမ်ားကို ေရလႊမ္းမိုးသျဖင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးကာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလႈံမႈႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေပၚ ေရရွည္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thameယူနီဆက္ဖ္သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကို ပံပိုးကူညီလ်က္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္သားမ်ားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အျခားေသာ ေရလႊမ္းမိုးခံရသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ျဖန္႔က်က္ ေစလႊတ္ေပးလ်က္ ရွိသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame

ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thamန


No comments:

Post a Comment