Tuesday, June 7, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မိသားစုမ်ားဆီသို႔ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရ ယူေဆာင္ေပးသည့္ ဆုိလာေရစက္မ်ား


အီမလီဘမ္ဖို႔ဒ္ ေရးသားသည္မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရကို လြယ္ကူစြာ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလွသည္။ ယူနီဆက္ဖ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ Department for International Development (DfID)တုိ႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ ယင္းေက်းရြာက ဆိုလာစနစ္ႏွင့္ ေမာင္းရေသာ ေရစက္ကို ဝယ္ယူၿပီး ယခုအခါ မိသားစုအားလံုးက အိမ္အထိ ေရသြယ္ထားၾကျပီျဖစ္သည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ - မြန္ေတာေက်းရြာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ေဒသအမ်ားစုတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိုးအလြန္ရြာေသာ္လည္း မေကြးတုိင္းမွာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ပံုမွန္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈမွာလည္း ပိုမို ဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။
ယင္းအတြက္အေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရမွာ ေျမျပင္မွ ၁၀၀ မီတာအနက္တြင္သာ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ ရယူရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲသည္။

“လက္ႏွိပ္တံုကင္ေတြကိုပဲ အားထားေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေႏြရာသီမွာ ေရကနည္းသြားေတာ့ အဆင္မေျပဘူး” ဟု ရြာေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေက်းရြာ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ေကာ္မတီ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၀အရြယ္ ေဒၚခင္က ေျပာသည္။“အဲဒီေတာ့ ေရရဖုိ႔အတြက္ အေဝးႀကီးကို သြားရတယ္။ အဲဒါဟာ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ တကယ့္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပါပဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆိုလာစြမ္းအင္ျဖင့္ ရရွိေသာ ေရ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရ ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ယူနီဆက္ဖ္က ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ယင္းေက်းရြာကို ဆုိလာစြမ္းအင္သံုး ေရစက္စနစ္ကို အသံုးျပဳေစခဲ့သည္။ ေက်းရြာကလည္း ယင္းစနစ္ကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထည့္ဝင္ခဲ့သည္။
အသစ္တီထြင္ထားေသာ ဆုိလာေရစက္စနစ္မွာ ေျမေအာက္မွ အႏၱရာယ္ကင္းေသာေရကို ရယူရန္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းေရကို တစ္ရက္စာ အသံုးျပဳရန္ လံုေလာက္ေသာေရကို သိုေလွာင္ႏုိင္ေသာ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးတစ္ခုထဲသို႔ ထည့္သြင္းသည္။ ၿပီးလွ်င္ ကမာၻေျမ၏ ဆြဲငင္အားျဖင့္ ေရပိုက္မွတစ္ဆင့္ အိမ္မ်ားဆီသို႔ တုိက္႐ိုက္ စီးဆင္းေစသည္။လက္ႏွိပ္တြင္း သို႔မဟုတ္ ဒီဇယ္သံုး ေရစက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဆုိလာေရစက္မ်ားမွာ ပ်က္စီးခဲသည္။ သို႔ေသာ္ လိုရမည္ရ ေက်းရြာ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ ေကာ္မတီက တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးဆီမွ ၎တို႔ အသံုးျပဳေသာ ေရအလိုက္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ေကာက္ခံသည္။ (အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁ ေဒၚလာ ရွိသည္)

ဒါေၾကာင့္ပင္ ယင္းေက်းရြာတြင္ ယခုအခါ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးစနစ္ လံုးဝျဖစ္သြားၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ေက်းရြာ၏ ကနဦး ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈေၾကာင့္ ၎တို႔မွာ ယင္းစနစ္ကို မိမိပစၥည္းအျဖစ္ ခံစားရျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူလိုစိတ္ ထက္သန္ေစသည္။ အိမ္မ်ားသို႔ တုိက္႐ိုက္ ေရသြယ္ေပးမႈကလည္း အဆင္ေျပေစေသာ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
 “အခု အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး အဆင္ေျပသြားတဲ့အတြက္ ေရအတြက္ ပိုက္ဆံေပးရတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီေက်းရြာမွာ တစ္လ တစ္ေဒၚလာဆုိတာက တတ္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရစက္က အခုထိ မပ်က္ဖူးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ရန္ပံုေငြထဲမွာ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ။ ေငြအခ်ဳိ႕ကို က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး စီမံခ်က္ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္” ဟု ေဒၚခင္က ေျပာသည္။


ေက်းရြာအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားသုိ႔ ပိုမုိ လက္လွမ္းမီလာျခင္း
ေရေပးေဝေရးစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမွ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲတြင္ ဦးခင္၏ မိသားစုလည္း ပါဝင္သည္။“အခုဆုိရင္ ေရက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္အထိ ေရာက္တဲ့အတြက္ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝကို အမ်ားႀကီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုရတယ္” ဟု ဦးမာခင္နဲ႔ ေဒၚျမစန္းက ေျပာသည္။


No comments:

Post a Comment